KalyanMatka.Mobi

Go To Bottom

KING MORNING CHART

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
18/05/2020
to
24/05/2020
1
5
5

17

1
6
0
2
3
9

49

4
7
8
2
3
0

56

1
2
3
7
9
9

56

2
5
9
1
2
9

29

1
3
5
3
5
9

79

5
6
8
1
3
6

02

3
3
6
25/05/2020
to
31/05/2020
5
5
6

60

1
9
0
5
9
9

39

2
7
0
4
4
0

89

1
8
0
7
7
8

27

3
4
0
1
2
6

94

5
9
0
2
7
7

69

4
5
0
5
8
9

28

1
8
9
01/06/2020
to
07/06/2020
1
3
6

09

1
1
7
1
2
8

13

6
8
9
4
4
7

53

2
3
8
1
2
0

30

4
6
0
2
4
5

14

4
5
5
1
7
9

72

3
4
5
5
6
9

03

1
5
7
26/07/2021
to
01/08/2021
3
4
0

71

1
2
8
4
7
0

17

1
7
9
1
5
6

25

4
5
6
2
3
6

14

3
4
7
3
7
9

95

2
5
8
1
7
9

76

2
4
0
1
3
5

96

1
7
8
02/08/2021
to
08/08/2021
1
2
8

10

4
8
8
2
4
6

26

3
6
7
4
6
7

73

2
5
6
3
7
0

07

4
6
7
1
1
4

69

2
8
9
2
4
8

48

4
4
0
2
6
6

40

3
7
0
09/08/2021
to
15/08/2021
1
8
0

96

2
6
8
3
6
9

81

5
7
9
5
9
9

30

1
2
7
4
6
8

86

1
6
9
6
7
0

33

1
3
9
5
8
9

29

2
3
4
*
*
*

**

*
*
*
16/08/2021
to
22/08/2021
3
7
0

07

3
7
7
1
3
7

17

1
7
9
4
4
8

62

2
4
6
4
6
0

01

3
9
9
7
7
9

31

5
7
9
3
6
9

88

4
6
8
1
2
4

74

5
9
0
23/08/2021
to
29/08/2021
1
3
5

96

4
6
6
6
6
8

00

4
8
8
2
8
9

91

2
3
6
3
7
0

06

2
4
0
4
6
8

87

1
2
4
1
1
9

16

1
7
8
1
1
5

76

1
2
3
30/08/2021
to
05/09/2021
2
4
8

40

2
8
0
1
2
3

68

3
5
0
1
3
5

94

4
5
5
2
4
6

21

2
3
6
3
6
6

58

4
6
8
1
5
8

40

5
6
9
4
6
9

92

1
2
9
06/09/2021
to
12/09/2021
1
3
9

35

1
4
0
1
7
9

78

2
6
0
2
3
6

10

1
1
8
6
7
0

36

4
6
6
2
4
5

12

2
4
6
3
3
6

24

4
4
6
3
4
0

75

3
5
7
13/09/2021
to
19/09/2021
1
2
4

73

1
4
8
2
4
0

66

2
6
8
1
1
7

98

4
6
8
1
5
7

33

3
4
6
1
2
5

84

1
6
7
6
8
9

39

1
3
5
1
2
8

12

3
3
6
20/09/2021
to
26/09/2021
4
6
8

80

4
6
0
3
0
0

36

2
6
8
2
4
0

64

1
5
8
2
5
8

51

5
7
9
5
7
9

11

2
3
6
2
5
8

55

1
5
9
4
4
6

45

7
8
0
27/09/2021
to
03/10/2021
1
1
4

69

2
3
4
2
4
5

11

6
7
8
1
7
8

60

4
7
9
3
6
9

84

2
4
8
2
3
4

90

3
7
0
1
2
4

74

1
6
7
2
4
0

66

1
1
4
04/10/2021
to
10/10/2021
4
8
0

20

4
6
0
6
8
8

27

3
4
0
4
4
0

83

1
5
7
7
8
9

46

3
4
9
2
6
8

69

2
7
0
1
4
5

03

6
8
9
2
4
8

43

1
5
7
11/10/2021
to
17/10/2021
8
8
9

59

2
8
9
1
2
8

13

4
9
0
4
7
9

00

2
3
5
3
7
8

85

7
8
0
5
0
0

59

1
8
0
1
6
7

48

3
6
9
2
8
9

95

7
8
0
18/10/2021
to
24/10/2021
7
9
0

65

2
6
7
4
6
0

09

1
3
5
5
7
9

18

3
6
9
1
7
0

83

2
3
8
1
2
8

17

3
6
8
4
6
8

88

1
8
9
1
2
2

56

3
4
9
25/10/2021
to
31/10/2021
4
7
8

90

1
4
5
1
9
9

98

3
6
9
1
2
6

93

4
9
0
5
8
9

24

5
9
0
6
6
9

14

2
4
8
5
7
9

16

1
6
9
3
6
8

71

6
7
8
01/11/2021
to
07/11/2021
1
3
7

13

6
7
0
1
2
7

06

2
4
0
3
7
0

01

2
4
5

4
5
5

43

1
5
7
3
6
9

82

4
8
0
08/11/2021
to
14/11/2021
1
4
5

09

1
3
5
1
5
8

40

1
3
6
2
0
0

23

1
3
9
4
8
9

19

1
2
6
1
7
8

63

1
6
6
1
4
7

25

2
6
7
6
7
8

17

3
6
8
15/11/2021
to
21/11/2021
1
3
5

92

5
7
0
2
8
9

96

1
2
3
2
6
7

55

7
8
0
5
7
7

91

1
3
7
4
4
6

47

3
6
8
3
4
0

76

1
7
8
1
4
7

29

1
1
7
22/11/2021
to
28/11/2021
3
8
8

96

3
4
9
1
2
4

70

2
8
0
2
7
7

65

6
9
0
4
5
0

97

1
2
4
7
8
9

41

5
8
8
1
6
9

63

6
7
0
3
5
6

46

3
4
9
29/11/2021
to
05/12/2021
1
2
9

26

2
4
0
4
5
9

84

1
5
8
6
9
0

56

3
4
9
2
3
8

30

1
4
5
5
7
8

07

8
9
0
Go to Top

SERVER: Kalyan Matka